PRIVACYVERKLARING

Karel de Grote Hogeschool, Katholieke Hogeschool Antwerpen vzw (KdG) met maatschappelijke zetel te Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen engageert zich om bij de verzameling en de verwerking van uw persoonsgegevens de wettelijke bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, te eerbiedigen alsook de bepalingen opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensverwerking.

De functionaris van de gegevensbescherming is Koert Van Espen. CVBA Apogado, Nattehofstraat 33b, 2800 Mechelen – privacy@kdg.be.

 

KdG verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend met het oog op het verstrekken van informatie in verband met haar activiteiten (onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening). De informatie die u ontvangt kan onder meer betrekking hebben op het aanbod vormingen, studiedagen, lezingen, studierichtingen, dienstverlening of onderzoeksprojecten dat KdG al dan niet in samenwerking met derden, beheert.

De gegevens die KdG over u verzamelt en verwerkt kunnen bestaan uit:

 • Uw naam en voornaam;

 • Uw contactgegevens (adres, telefoon, e-mail);

 • Informatie over uw professionele activiteiten (uw beroep, sector);

 • Informatie over uw deelname aan eerdere activiteiten binnen het aanbod van KdG (aard van de activiteit, onderwerp, evaluatie,…);

 

KdG garandeert dat de verwerking van de persoonsgegevens beperkt blijft tot de beschreven doelstelling en de beschreven persoonsgegevens. Er wordt niet aan geautomatiseerde besluitvorming of profiling gedaan op basis van deze gegevens.

 

KdG zal de gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de vastgelegde doelstelling bewaren, tenzij anders wettelijk is bepaald.

KdG maakt uw persoonsgegevens niet aan derden bekend, tenzij dit noodzakelijk is voor de organisatie van haar bovengenoemde activiteiten in samenwerking met derden of met uw expliciete toestemming.

 

KdG zal de best mogelijke veiligheidsmaatregelen treffen om te voorkomen dat derden onrechtmatig toegang krijgen tot of misbruik maken van uw persoonsgegevens.

 

KdG respecteert uitdrukkelijk uw recht om:

 • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens

 • toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens;

 • foutieve of verouderde persoonsgegevens te laten verbeteren of te actualiseren;

 • uw gegevens  in te zien;

 • uw gegevens te laten wissen;

 • uw toestemming in te trekken;

 • te verzoeken tot beperking van de verwerking;

 • te verzoeken uw gegevens over te dragen;

U kan deze rechten kosteloos uitoefenen. Hiertoe kan u via mail contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens: publiekeimpact@kdg.be

KdG behoudt zich het recht voor bovenvermelde privacyregeling ten allen tijde aan te passen, mits u hiervan op voorhand te informeren. U behoudt ten allen tijde uw recht op verzet, toegang en verbetering.

Indien u meer inlichtingen wenst over de regelgeving m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens, kan u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit.
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/